Pick & Return


Výmena a vrátenie tovaru

Vážený zákazník,


Obdržali ste od nás zásielku, nesedí Vám rozmer, nevyhovuje výrobok alebo chcete uplatniť reklamáciu?Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený. Pošlite ho späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do balíku priložte sprievodný list s požiadavkami. Adresa:Ak tovar vymieňate alebo chcete vrátiť, odstúpiť od zmluvy, tovar musí byť nenosený, v nepoškodenom obale s originálnymi visačkami do 14 dní od dodania. Vhodne zabalený ho pošlite späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do balíku priložte sprievodný list s požiadavkami. Adresa:


FACTCOOL s.r.o.

Veľkomoravská 2866/9

911 05 TrenčínVáš FACTCOOLZáruka

Záručné podmienky
 a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci povinný Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom na adresu určenú Predávajúcim na zasielanie reklamácií, (viď. FACTCOOL.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
 d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Reklamačný poriadok internetového obchodu FACTCOOL

Vážení zákazníci, zistili ste chybu pri otváraní Vašej zásielky?
Pri preberaní zásielky od kuriéra prosím dôkladne skontrolujte obal zásielky. V prípade, že balík má viditeľne poškodený obal, máte právo a povinnosť pred prevzatím skontrolovať si obsah. Ak je obsah poškodený, ste povinný balík odmietnuť. V tomto prípade sa dožadujte spísania škodového zápisu spoločne s kuriérom. Kópiu/scan nám potom obratom pošlite na mailovú adresu info@factcool.com . Ďalšie informácie Vám poskytne pracovník kuriérnej spoločnosti. 
Reklamačný poriadok Online retail s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Online Retail s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, ČR, IČO 02529599, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Praha, oddiel C, vložka číslo 220481.
c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
2. Záručné podmienky
 a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu určenú Predávajúcim na zasielanie reklamácií, (viď. FACTCOOL.sk ) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
 d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.Pozn.: Odstoupenie od smluvy a tovar musí být doručený najneskôr poslední deň 14 dňovej lehoty späť predávajúcemu.
3. Vybavenie reklamácie
 a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
 b. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 d. Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 e. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu.
 f. V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, (viď. FACTCOOL.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 g. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 h. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
  i. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:- porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú- používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru
4. Záverečné ustanoveniaVážení zákazníci, zistili ste chybu pri otváraní Vášho balíku? Ak je Váš tovar rozbitý, je potrebné ešte v ten deň, najneskôr v nasledujúci deň po obdržaní Vašej zásielky odniesť balík scrozbitým tovarom na príslušnú poštu, ktorá Vám balík doručila. Pracovník na pošte s Vami spíše Reklamačný list, ktorého kópiu nám prosím pošlite na mailovú adresu  info@factcool.com
V reklamačnom liste je potrebné uviesť odosielateľa - Factcool s.r.o. ako zodpovedný subjekt a kontaktnú osobu na doriešenie reklamácie. V opačnom prípade nie je možné nárokovať si náhradu škody od Slovenskej pošty prípadne iného dopravcu.
Rovnako Vás prosíme o vyplnenie reklamačného formulára na našej stránke.
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
5. Výmena, reklamácia a odstúpenie od zmluvy


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.10.2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Pick & Return

f
Product added into cart.